شرایط گارانتی

شکستن ضربه خوردن

عدم داشتن ضمانت نامه رایا سیستم

نصب توسط افراد غیر مجرب

استفاده از دستگاه های شارژر غیر از استاندارد